دکتر علیرضا نادری

جراح و متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی عیوب انکساری

شرکت در کنگره جراحان عیوب آب مروارید و عیوب انکساری اروپا در شهر لندن کشور انگلستان سال 2006

شرکت در کنگره جراحان آب مروارید و عیوب انکساری اروپا در شهر لندن کشور انگلستان سال 2006 ESCRS CONGRESS

جراحیهای چشم