دکتر علیرضا نادری
  سلام، به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
 

موضوع کلیپها را انتخاب فرمایید:    
برای مشاهده کلیپها در اندازه مناسب بر روی آنها دو بار کلیک کنید
1- عدسی چشم
7- لنزهای تماسی پیر چشمی
12- تکنیک عمل جراحی کراتوپلاستی هدایتی ( Conductive Keratoplasty (CK
2- جسم مژگانی
8- لنزهای تطابقی (برای اصلاح همزمان پیر چشمی و آب مروارید)
13- دید تک چشمی Monovision با اصلاح با لیزیک یا لنز داخل چشمی
3- پیر چشمی
9- لنزهای چند کانونی (برای اصلاح همزمان پیر چشمی و آب مروارید)
14- اصلاح پیرچشمی با لیزر های اینتراکور و سوپراکور
4- اصلاح پیر چشمی با عینک مطالعه یا کار نزدیک
10- لنزهای چند کانونی تکنیس برای اصلاح پیر چشمی
15- تکنیک عمل لیزر های اینتراکور و سوپراکور برای اصلاح پیرچشمی
5- اصلاح پیر چشمی با عینک دو دید
11 - کراتوپلاستی هدایتی ( Conductive Keratoplasty (CK
16- اصلاح پیرچشمی با کمراKamra
6- اصلاج پیر چشمی با عینک تدریجی