روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي سخت نافذ گاز در چشم

 گذاشتن لنز تماسی سخت Hard Contact lens

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

  گذاشتن لنز تماسی سخت Hard Contact lens 

2- لنز را از جالنزي در آورده و مطمئن شويد که تميز است.

 

 

3- چند قطره از محلول مرطوب کننده روي لنز بريزيد. 

 

 گذاشتن لنز تماسی سخت Hard Contact lens

4- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان طوري قرار دهيد که سمت مقعر آن بالا باشد ( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند). 

 

 گذاشتن لنز تماسی سخت Hard Contact lens

5- پلک بالا را با انگشت دست چپتان بالا بکشيد.  با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

 

 گذاشتن لنز تماسی سخت Hard Contact lens

 

6- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم به سمت روبرو نگاه کنيد و لنز را به آرامي روي سطح چشمتان بگذاريد- پلک ها را به آرامي رها کرده و چشمانتان را ببنديد. 

 

فیلم "نحوه گذاشتن لنز تماسی سخت"

 

جراحیهای چشم