فیلم های مرتبط با شبکیه و بیماری های آن

  

     شبکیه                                           ماکولا یا لکه زرد شبکیه مردمک                                              زجاجیه

     
  معاینه شبکیه پس از ریختن قطره های گشاد کننده                   عکسبرداری شبکیه                                                     آنژیوگرافی شبکیه                          تصویربرداری اپتیکی از شبکیه OCT                                  سونوگرافی چشم                                      رتینوپاتی دیابتی (گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت)                                                                                                                        

 

 

 

معاینه شبکیه پس از ریختن قطره های گشاد کننده مردمک  

 

                                           1  -  شبکیه                                                                        2- ماکولا یا لکه زرد شبکیه                                               3- زجاجیه                                             4- معاینه شبکیه پس از ریختن قطره های گشاد کننده مردمک            

           

5- عکسبرداری شبکیه                                   6- آنژیوگرافی شبکیه                                                      7 - تصویر برداری اپتیکی از شبکیه OCT                                                سونوگرافی چشم

            

9-- رتینوپاتی دیابتی (گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت)           10- گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع خفیف                       11- گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع پیشرفته                        12- ورم ماکولا (لکه زرد شبکیه) به علت دیابت

            

13- لیزر درمانی شبکیه در بیماران دیابتی                 14-خونریزی داخل زجاجیه                                      15- جدا شدگی شبکیه Retinal detachment                  تزریق آواستین برای درمان ورم شبکیه ناشی از دیابت یا تخریب سنی ماکولا

 

17- درمان پارگی شبکیه با ویترکتومی و تزریق سیلیکون داخل حفره زجاجیه

18-درمان پارگی شبکیه با ویترکتومی و تزریق هوا داخل حفره زجاجیه

جراحیهای چشم