فیلم های مرتبط با شبکیه و بیماری های آن

 
 

                 

                                           1  -  شبکیه                                                                        2- ماکولا یا لکه زرد شبکیه                                               3- زجاجیه                                             4- معاینه شبکیه پس از ریختن قطره های گشاد کننده مردمک            

           

5- عکسبرداری شبکیه                                   6- آنژیوگرافی شبکیه                                                      7 - تصویر برداری اپتیکی از شبکیه OCT                                                سونوگرافی چشم

            

9-- رتینوپاتی دیابتی (گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت)           10- گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع خفیف                       11- گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت نوع پیشرفته                        12- ورم ماکولا (لکه زرد شبکیه) به علت دیابت

            

13- لیزر درمانی شبکیه در بیماران دیابتی                 14-خونریزی داخل زجاجیه                                      15- جدا شدگی شبکیه Retinal detachment                  تزریق آواستین برای درمان ورم شبکیه ناشی از دیابت یا تخریب سنی ماکولا

 

17- درمان پارگی شبکیه با ویترکتومی و تزریق سیلیکون داخل حفره زجاجیه

18-درمان پارگی شبکیه با ویترکتومی و تزریق هوا داخل حفره زجاجیه

جراحیهای چشم