چه فریم یا قاب عينکي را توصيه مي کنيم؟

glass-frame  

آگاهي از چهره ها و صورت افراد نمي تواند يك ملاك قوي براي انتخاب فریم عينک باشد ولي به هر حال كمك زيادي به شخص مي كند؛ چرا كه مي توان با يك طبقه بندي ساده، فریم کاملاً مناسبي براي شخص انتخاب کرد.  افراد در يك طبقه بندي ساده به۷  گروه تقسيم مي شوند:

eyeglass-frames-choose

۱)  چهره بيضوي (oval) كه حالت مطلوب صورت است.

۲) چهره عمودي  (oblong) كه به صورت يك مستطيل عمودي در نظر گرفته می شود

۳) چهره گرد (round)  كه نسبت به چهره بيضوي، حلقوي تراست.

۴) چهره مربعي (square) كه کوتاه تر از چهره عادی است.

۵) چهره مثلثي معکوس (base-up)که بخش بالایی چهره پهن تر از بخش پاييني است.

۶) چهره مثلثي عادي (base-down) كه بخش پاييني چهره  پهن تر از بخش بالايي است.

۷) چهره لوزي (diamond) كه بخش مياني چهره از بخش بالايي و پاييني پهن تر است.

در چهره متعادل، محل ابروها طوري است كه يک سوم چهره بالاي ابرو و دوسوم آن زير ابروها قرار گرفته است. چنين چهره اي عينك هاي مختلف را مي تواند انتخاب كند.

در انتخاب قاب عينک بايد ابعاد عمودي و افقي قاب ، ساختار چهره و رنگ قسمت جلو يي قاب عينک را مد نظر داشت. براي حفظ زيبايي ، در صورت هاي کشيده بايد ارتفاع عمودي قاب عينک زياد باشد و در صورت هاي كوتاه تر بايد ارتفاع عمودي قاب كوتاه باشد . قاب هاي با رنگ يك پارچه ، از درازي صورت مي كاهند؛ زيرا به صورت ظاهري، خط ابرو را پايين مي آورند. درافراد داراي صورت متوسط ، قاب عينکي با ارتفاع  ۳۴- ۶۶ ميلي متر مناسب است ولي يك صورت بلند ، به  ۳۸-۴۰  قاب  عينکي با ارتفاع ميلي متر و صورتي كوتاه ، به عینکی با ارتفاع۲۰ - ۳۲ ميلي متر نياز دارد .

فریم عینک

عامل بعدي، فك پايين بيمار است.  براي متعادل ساختن قاب عينک با صورت ، بهتر است که قسمت پائین قاب با فك يا چانه مطابقت داشته باشد ولي استثنا هم وجود دارد.   براي مثال، فردي با صورت مثلثي با قاعده پايين ، اگر قابي با حاشيه تحتاني افقي انتخاب كند ؛ فك او پهن تر به نظر مي رسد و بايد از قاب غير مربع استفاده كند.  قسمت بالايي قاب عينک بايد با شكل ابروها هماهنگ باشد .

بهترين حالت آن است كه لبه فوقاني طوقه در مجاورت قسمت زيرين ابرو قرار گيرد ؛ به گونه اي كه ابروها ديده شوند . به طور  خلاصه عواملي كه در انتخا ب قاب عينک مهمند؛ عبارتند ازرنگ قاب عينک، محل اتصال دسته به بخش جلويي قاب، رنگ پوست صورت، شكل پل قاب عينک و بيني افراد و چهره آن ها.

جراحیهای چشم