اندازه ها در قاب عينک (Frame Measurements)

هر فریم عينک اندازه هايي دارد كه براي فیت کردن (fitness) صحيح عدسي و تنظيم قاب به كار مي روند. يكي از روش هاي اندازه گيري، استفاده از سامانه داتوم (datum) مي باشد .

در سال 1962 انجمن کارخانه های سازنده عینک برای استاندارد سازی اندازه های قاب عینک سیستم باکسینگ (boxing system) را پیشنهاد کرد. مبنای ایده این سیستم این است که خطوط فرضی مماس بر لبه های عدسی عینک طوری ترسیم شود که این باکس لبه های عدسی را در بر گیرد. این سیستم از اضلاع طرفی باکس به عنوان نقاط مرجع در اندازه گیری استاندارد استفاده می کند.

از اين  سامانه براي درست قرار دادن مراكز اپتيكي عدسي و ارتفاع قطعه دوکانوني استفاده مي شود. در اين سامانه، خطوط افقي مماس با بالاترين و پايين ترین لبه داخلي قاب عينک رسم مي شوند و يك خط در وسط و موازي با آن ها كشيده مي شود. 

Frame Measurements  

نقطه اي در وسط اين خط (datum line) به عنوان مرکز داتوم (datum center) (مرکز هندسی عدسی یا GC ) تعيين مي گردد. عرض عمودي  به وسيله خطي  كه از اين نقطه مي گذرد و محدود به دو خط مماس مي باشد (mild datum depth)تعيين مي گردد.

قطر موثر :(effective diameter)  یا (ED)

به وسيله دو برابر كردن فاصله مركز هندسي از راس لبه عدسي در بيش ترين فاصله ، به دست مي آيد. اين اندازه گيري براي تعيين كوچك ترين لنزخام اوليه (lens blank) قابل تراش، استفاده مي شود.

اندازه پل قاب عينک يا فاصله بين عدسي ها

در سامانه باکسينگ (boxing) فاصله بين عدسي ها را به  DBL ، (distance between lenses) نشان مي دهند که معمولا مترادف با اندازه پل قاب عينک مي باشد. اين اندازه در قاب عينک به صورت فاصله اي بر حسب ميلي متر از داخل شيار نازال (سمت بینی) قاب يک طرف تا شيار نازال قاب در طرف ديگر اندازه گيري مي شود.

فاصله بين مراكز هندسي 

فاصله بين دو مركز هندسي (GCD: geometrical center distance) از طرف چپ يك عدسي تا طرف چپ عدسي ديگر اندازه گيري مي شود و يا با جمع پهناي عرض چشم  DBL  (eye size) محاسبه مي گردد. GCDهمچنين به عنوان فاصله بين مركز عدسي  (DBC)در قاب عينک شناخته مي شود.

ارتفاع قطعه :(Seg height)

  براي تعيين ارتفاع قطعه دوکانوني يا سه کانوني استفاده مي شود. نقطه مبدا به صورت فاصله تا پايين يا بالاي خط داتوم و يا فاصله تا پايين ترين خط سامانه باکسينگ ارايه مي شود.

طول دسته 

طول دسته قاب عينک ممكن است به صورت كل طول دسته مشخص گردد و يا از قسمت لولا تا محل خميدگي گوشي اندازه گيري شود. اگر قطعه انتهايي  (end piece)به قسمت قدامي قاب محدود نشده باشد و درامتداد دسته باشد؛ فاصله بين صفحه سمت قدامي قاب و محل خميدگي گوشي، اندازه گيري مي شود.

مشخصات قاب عينک

  glass-sizes  

اغلب قاب ها به صورت اندازه چشم(eye size) يا اندازه  حدقه (DBL) يعني اندازه پل بيني يا اندازه دماغه و طول دسته  مشخص مي شوند. قاب هاي فلزي هم چنين ممكن است با ميزان طلاي موجود در قاب و يا آلياژ فلز مشخص شوند . وقتي قاب عینک به صورت ۱۳۵- ۲۲ ۵۲􀀀 علامت زده مي شود؛ عدد ۵۲ نشان دهنده  اندازه حدقه و عدد ۲۲ نشان دهنده فاصله بين عدسي ها يا اندازه پل مي باشد. مربع بين اعداد، نشان دهنده اين است كه اندازه مطابق با سامانه باکسينگ مي باشد. عدد ۱۳۵ نشان دهنده طول دسته بر حسب ميليمتر است.

علامت هاي قاب عينک ممكن است در طرف داخل بالشتک بيني، در قسمت فوقاني خارجي طوقه عينک (eye wire) يا در قسمت قطعه انتهايي و يا در طرف داخل دسته مشخص شدهباشند. اندازه حدقه معمولا از ۳۸ تا ۶۰ ميلي متر است كه بصورت ۲ ميلي متر- ۲ ميلي متر اضافه مي شود. اندازه پل بيني به  ميلي متر تا ۲۴ ميلي متر مي باشد كه آن هم دو ميلي متر دو ميلي متر اضافه مي شود. اندازه دسته از ۱۰۰ تا ۱۴۵ ميلي متر است كه ۵ ميلي متر، ۵ ميلي متر اضافه مي شود.

 

جراحیهای چشم