محافظت از چشم در برابر نور آفتاب

محافظت از چشم در برابر نور آفتاب  

تماس طولاني با اشعه ماوراء بنفش موجود در نور خورشيد مي تواند باعث آسيب جدي به چشم شود. زماني که فصل تابستان فرا مي رسد، توصيه هاي ساده و علمي زير مي تواند چشمان شما را در مقابل اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد حفظ کند.

بتدريج که به فصل گرما نزديک ميشويد و زمان بيشتري را بيرون از منزل سپري مي کنيد، در خطر بيشتر آسيب ناشي از اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد نه تنها از نظر احتمال آسيب پوستي  بلکه از نظر آسيب چشمي هستيد. اشعه ماوراء بنفش مي تواند به بافت هاي چشم آسيب رسانده و منجر به مشکلات جدي بينائي شود. تأثيرات بالقوه مضر اشعه ماوراء بنفش را در قسمت ديگر سايت توضيح داده ام.

مواجهه با اشعه ماوراء بنفش ميتواند باعث "کراتيت" (التهاب قرنيه) ، ايجاد ناخنک، و ساير بيماري ها شود.   اشعه ماوراء بنفش همچنين خطر بروز کاتاراکت (آب مرواريد ) را افزايش مي دهد. باور بر اين است که  اشعه ماوراء بنفش به عنوان فاکتور خطرسازدر ايجاد "دژنرسانس ماکولا" (پوسيدگي لکه زرد شبکيه) است؛ گرچه اين ايده در همه مطالعات اثبات نشده است. شيوع  آسيب هاي چشمي ناشي از اشعه ماوراء بنفش در ساکنين حوالي استوا و در افرادي که زمان بيشتري را در معرض نور آفتاب سپري مي کنند ( نظير کشاورزان و ماهيگيران ) بيشتر است.

بطور مثال، از نظر احتمال ايجاد آب مرواريد، در سال هاي 1980  بر روي افرادي که در معرض نور آفتاب  قرار داشتند مطالعاتي انجام گرفت. بر اساس اين مطالعات افرادي که از کلاه يا عينک آفتابي استفاده نمي کردند، نسبت به کساني که از کلاه يا عينک آفتابي استفاده مي کردند، سه برابر بيشتر دچار آب مرواريد شدند. پس نتيجه مي گيريم که درافرادي که زمان بيشتري در معرض نور آفتاب قرار دا رند، احتمال بروز آب مرواريد بيشتر است.

خوشبختانه، با تمهيدات پيشگيرانه ساده و موثر، مي توان خطر آسيب هاي چشمي ناشي از اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد را کاهش داد. شما مي توانيد از کلاه لبه دار وعلي الخصوص از عينک آقتابي استفاده کنيد.

جراحیهای چشم