روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي نرم در چشم

 

گذاشتن لنز تماسی Contact lens 

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد. 

 

گذاشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens 

2- لنز را ازجالنزي درآورده و مطمئن شويد که تميز است. 

 

  گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

3- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان قرار دهيد( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).

  

  گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

4- مطمئن شويد که لنزتان پشت و رو نشده باشد. 

 

  گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

 5- با انشگت میانه و انگشتر دست چپ پلک بالا را بگیرید

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal 
 

6- با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

7- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم به سمت روبرو نگاه کنيد و لنز را به آرامي روي سطح چشمتان بگذاريد.

 

 

8- بتدا پلک پايين را رها کرده و سپس پلک بالا را تدريجا رها کنيد.

  

فیلم "نحوه گذاشتن لنز تماسی نرم"

 

جراحیهای چشم