روش صحيح برداشتن لنزهاي تماسي نرم از چشم


 

 Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

 

 

  Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

 

 2- پلک بالا را با انگشت دست چپتان نگهداريد. با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد. 

 

   

 

Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم  

 

 

3- با انگشت اشاره و شست دست راستتان لنز را به ملايمت گرفته و از چشم خارج کنيد. 

 

 

 

فیلم "نحوه برداشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens removal video "

 

جراحیهای چشم