روش تميز کردن لنز تماسي نرم

 

لنزهاي تماسي نرم بسيار ظريف هستند و بايد با احتياط و دقت دستکاري شوند و گرنه ممکن است آسيب ببينند. تميز کردن لنزتماسی نرم شامل سه مرحله است: پاک کردن، شستشو و ضد عفوني 

         پاک کردن لنز تماسی

1- پاک کردن - پس از درآوردن لنز از چشم، با محلول پاک کننده آنرا بخوبي پاک کنيد. 

 

 

تمییز کردن لنز

 

2- شستشو- پس از پاک کردن لنز، بدقت لنز را با محلول شستشو دهنده آبکشي کنيد. 

 

 

 

تمییز کردن لنز

 

 

3- ضد عفوني کردن- لنز پاک شده را در جالنزي محتوي محلول ضد عفوني کننده نگهداري کنيد.  

 

 

فیلم "نحوه تمیز کردن لنز تماسی نرم"

 

جراحیهای چشم