Scleritis قرمزی چشم ناشی از اسکلریت قرمزی چشم در التهاب‌های سطحی کره چشم (اسکلریت و اپی اسکلریت)

در التهاب‌های سطحی کره چشم مثل اسکلریت و اپی‌اسکلریت معمولاً قرمزی همراه با حساسیت ودرد در لمس کره چشم وجود دارد. ممکن است این بیماریها توام با بیماریهای روماتیسمی عمومی باشند. در موارد خفیف با قطره‌های کورتون‌دار موضعی درمان می شوند. در موارد شدیدتر نیاز به درمان‌های خوراکی است.    

 

 

جراحیهای چشم