روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي نرم در چشم
placement contact Lenses

 1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.    

Soft Contact lens گذاشتن لنز تماسی نرم 

 

 

     2- لنز را ازجالنزي درآورده و مطمئن شويد که تميز است. 

 

 

  

Soft Contact lensگذاشتن لنز تماسی نرم

 

                    3- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان قرار دهيد( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند). 

 

  

 Soft  Contact lens  گذاشتن لنز تماسی نرم

 

     4- مطمئن شويد که لنزتان پشت و رو نشده باشد.   

 

 

 
Soft  Contact lens  گذاشتن لنز تماسی نرم

 

                                                                                                  5- با انشگت میانه و انگشتر دست چپ پلک بالا را بگیرید

  

Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

 

  

6- با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

 

 

 

 
Soft Contact lensگذاشتن لنز تماسی نرم

 

7- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم به سمت روبرو نگاه کنيد و لنز را به آرامي روي سطح چشمتان بگذاريد.

   

 گذاشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens

 

 

8- بتدا پلک پايين را رها کرده و سپس پلک بالا را تدريجا رها کنيد.

 

 

                                        فیلم "نحوه گذاشتن لنز تماسی نرم"                                            

 

 چگونه مي توان دانست که لنز پشت و رو شده است؟

لنز تماسی پشت و رولنز تماسی درستيک راه اين است که اگر لنز را روي سر انگشت اشاره دستتان بگذاريد و مقابل صورتتان بگيريد؛ اگر لنز درست باشد، به شکل نيمکره ديده مي شود و اگر پشت و رو باشد، لبه هاي لنز شبيه به چتري که وارونه شده باشد به پايين خم مي شود.
 
راه ديگر اين است که وقتي که لنز را در چشمتان مي گذاريد؛ اگر احساس ناراحتي مي کنيد و لنزتان با پلک زدن حرکت غير عادي دارد، احتمالا آنرا پشت و رو گذاشته ايد.
 
راه سوم اين است که بين انگشت اشاره و انگشت شست لنز را تا کنيد؛ اگر به شکل لوله خم شد، لنز درست است است ولي اگر به شکل "V" خم شد، لنز پشت و رو است.

جراحیهای چشم