لیزیک و پیوند قرنیه

آیا می توانید بعد از پیوند قرنیه جراحی لیزیک انجام دهید؟

lasik and corneal transplantation لیزیک در بیمار با سابقه پیوند قرنیهبسیاری از بیماران پس از پیوند قرنیه، نزدیک بینی  یا آستیگماتیسم بالایی دارند. اختلاف بین چشم پیوند شده و چشم دیگر بیماران ممکن است به حدی باشد که استفاده از عینک و یا لنز تماسی مشکل باشد. در بعضی موارد، عمل جراحی لیزیک انتخاب مناسبی است و پاسخ خوبی می دهد. مطالعه ای برای یافتن اینکه آیا لیزیک با هدایت جبهه موج بعد از پیوند قرنیه (کراتوپلاستی نافذ) بر روی چشم  بیماری که به علت قوز قرنیه ، پیوند شده بود، تاثیر آن را ثابت کرد. 
در مطالعات طولانی مدت نشان داده شده  که لیزیک استاندارد و لیزیک دو مرحله ای با هدایت چبهه امواج با کمک توپوگرافی (لیزیک اختصاصی یا هوشمند) پس از کراتوپلاستی نافذ برای قوز قرنیه نتایج خوبی دارد. منظور از لیزیک دو مرحله این این است که در یک جلسه فلپ لیزیک با کمک  لیزر فمتوسکند بر داشته می شود تا کشش های ناشی از جوش خوردن زخم بر روی قرنیه برداشته شود و سپس چند هفته بعد اصلاح عیب انکساری (شماره چشم) با  لیزر اگزایمر انجام می شود.

 

جراحیهای چشم