معیارهای یک داوطلب مناسب لیزیک

شرایط لازم برای انجام عمل های لیزری عیوب انکساری (لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی)

عمل لیزیک یا سایر روش های یک روش های جراحی عیوب انکساری زمانی موفقیت آمیزهستند که شما معیارهای لازم برای انجام این عمل ها را داشته باشید و عمل لیزر چشم برای شما مناسب باشد. نتایج عمل های  لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی تقریباً همیشه مطلوب هستند. با این حال ، همه افراد کاندید مناسبی برای جراحی اصلاح بینایی نیستند.

افرادي که داوطلب عملهاي جراحي ليزري (این عمل ها شامل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی، ترانس پی آر کی ...) هستند بايد شرايط زير را دارا باشند:

 

فیلم شرایط داوطلبان مناسب برای اعمال جراحی لیزیک، لازک و پی آر کی

 

 

جراحیهای چشم