قوانین اجتماعی و چشم

چشم ها به عنوان یکی از مهمترین اعضای بدن در فعالیت های روزانه فرد نقش بسزایی دارند. قسمت اعظم اطلاعات دریافتی از طریق حس بینایی است و از طرفی هر گونه اختلال بینایی خواه اندک یا قابل توجه بر عملکرد افراد تاثیر گذار است.  بنابراین برای اکثر مشاغل چشم ها باید بینایی قابل قبولی داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از ادارات برای استخدام نیروی کار تست های بینایی متناسب با آن حرفه را انجام میدهند تا فرد در آینده توانایی کافی و استاندارد برای آن شغل را داشته باشد. برای بسیاری از مشاغل حدت بینایی باید در محدوده خاصی باشد تا بتوان بدون ایجاد خطر برای خود فرد و افراد دیگر اجتماع وظایف محوله را انجام دهد.

driving lisence گواهینامه رانندگیگوهینامه رانندگی و چشم

افرادی که متقاضی اخذ گواهینامه و رانندگی هستند از نظر بررسی های چشم پزشکی، باید از حداقل حدت بینایی که در مجموع در دو چشم باید بیش از 12 ردیف چارت بینایی باشد، برخوردار باشند. همچنین باید میدان بینایی افراد محدودیت خاصی نداشته باشد و فرد مبتلا به بیماری هایی مثل شب کوری نباشد. اجرای این قوانین هم برای سلامتی راننده مهم است و هم برای سایر وسایل نقلیه و عابرین. بیشتر بخوانید ...

خدمت سربازی و چشم

military service خدمت سربازیبیماری های موثر بر معفیت از خدمت سربازی شامل موارد زیر است:  عیب انکساری قابل توجه، بیماری های چشمی  نطیر: فقدان يك چشم،  اورام ملتحمه فصلي شديد، بيماريهاي  ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون و اكتروپيون،  ناخنك پيشرفته، لك مركزي قرنيه،  كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه، كلوبوم مادرزادي مردمك، ايريدوسيكليت های شديد و مزمن، كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ،  متابوليك و كاتاراكت عمل شده، كدورت شديد زجاجيه، كوريورتينيت، رتينيت پيگمانتوزا يا  رتينيتهاي غير پيگمانتوزا  يا آلبينيسم، دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري، کور رنگي، لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس،  انفصال شبكيه،  آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن، بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره، ميكروفتالمي يا بوفتالمي، اگزوفتالمي، فلج كامل يك يا چند عضله چشم، افتادگي دائمي پلك،  استرابيسم،  نيستاگموس، گلوکوم،  پيوند قرنيه،  كراتوكونوس،  آمبليوپي،  خشكي چشم ها  به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن. بیشتر بخوانید ...

جراحیهای چشم